Navštivte nás

+420 773 711 266

info@viamor.cz

Co hledáte?

Vyhledávač

Košík je prázdný

Jak probíhá reklamace?

Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu VIAMOR.CZ provozovatelem:

Viamor s.r.o
se sídlem: Masarykova 1474/86, Ústí nad Labem, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 093 05 122
DIČ: CZ09305122
telefonním číslem: +420 607 689 429
kontaktním emailem: info@viamor.cz

Jak probíhá reklamace a jak postupovat?

Reklamace probíhá v několika následujících krocích:

1

Předání informací

Informujete nás o reklamaci prostřednictvím formuláře. Pro rychlejší vyřízení se s námi můžete spojit telefonicky či e-mailem. Zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili (slevu z kupní ceny, opravu zboží či vrácení peněz) a jaký problém se zbožím nastal.

2

Domluva

Do jednoho pracovního dne po vytvoření žádosti se s Vámi spojíme a domluvíme podrobnosti o zaslání zboží, jako jsou: doručovací adresa, způsob dopravy, způsob z vadného plnění apod. Den přijetí žádosti je brán jako den zahájení řádné reklamace s maximálním vyřízením do 30 dnů.

3

Vyřízení

Doručenou reklamaci posuzujeme ihned, ve složitých případěch do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, avšak maximálně 7 pracovních dnů. Po vyhodnocení budete informováni, zda je reklamace přijata, přičemž při řádném předání informací je reklamace vždy přijata.

V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat

Telefonicky na +420 607 689 429
E-mailem na info@viamor.cz
Případně využijte náš kontaktní formulář.

Zboží prosím pečlivě zabalte a pojistěte na částku celkové kupní ceny. Dárečky Vám samozřejmě zůstávají. Výši přepravného Vám do jednoho dne zašleme na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena objednávka, avšak v maximální výši 150 Kč. O průběhu reklamace Vás budeme informovat.

Veškeré důležité informace ohledně reklamace naleznete na této stránce.

 • Za jaké vady zboží odpovídáme?
 • Jaká je záruční doba?
 • Jaká práva z vadného plnění máte?
 • Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Zjistěte více o obchodních podmínkách či podmínkách ochrany osobních údajů.

POŽÁDAT O REKLAMACI

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

  1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.;
 • Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec naší 3 leté nadstandartní záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.
  1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 10 dnů od převzetí zboží v souladu s naší službou 10 denní garance vrácení peněz.
  1.3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Jaká je záruční doba?

  2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.
  2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.
  2.3. Pro objednávky vytvořené po 1. 5. 2022 získává kupující doživotní záruku na opravu prstenu v případě vypadnutí kamene. Pokud v prstenu budou chybět více než 2 kameny (platí pouze pro diamanty, nikoliv zirkony), tak je kupující při opravě šperku povinen uhradit diamanty nové, případně dodat již vypadnuté. Zároveň tuto záruku nelze bez doplatku uplatnit v případě, že jednotková hmotnost diamantu je převyšující 0,10 ct. Tyto výjimky jsou uvedeny pouze z důvodu ochrany prodávájícího.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

  3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117,a také § 2165 až 2174.
  3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
 • Doplnění toho, co chybí: pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
 • Sleva z kupní ceny: pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny s následným vyhodnocením ze strany provozovatele webu VIAMOR.CZ
 • Výměna zboží nebo vadné součásti zboží: výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
  Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.
  Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.
 • Oprava věci: pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
 • Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy): Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
 • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace; nebo
 • Vrácení zboží se uskuteční do 10 dnů po prvním převzetí, za předpokladu, že zakoupené zboží splňuje podmínky pro využití této garance.
  3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je,že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
 • Došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • Jste použili věc ještě před objevením vady;
 • Jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 • Jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

  4.1.Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba.
  4.2.Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje poškrábání či ztráta lesku či matu)
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci (zejména dárky získané s vytvořením objednávky či recenze).
  4.3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.